Section

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Fur-9

นโยบายความเป็นส่วนตัว ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้

1.การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (โดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล), การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ และการติดต่อสอบถามวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

2.ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอมและข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ1.

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ

4.เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนหรือยกเลิกความยินยอมหรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลายทำให้ ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-399-4640-6 หรืออีเมลมาที่ contact@fur-9.com

5.กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม เจ้าของข้อมูลจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะ การเป็นสมาชิก

6.สมาชิกตกลงที่จะ ไม่นำรูปภาพสินค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียชื่อเสียง หากสมาชิกได้มีการโพสต์รูปภาพหรือใช้ข้อความบรรยายเกินกว่าการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้อ1. จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ สมาชิกตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

7.สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

8.สมาชิกยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ ความยินยอมนี้